دانشگاه بناب

 

 هیچ ثروتی چون عقل وهیچ فقری چون نادانی نیست ،

هیچ ارثی چون ادب ، وهیچ پشتیبانی چون مشورت نیست .

امام علی (ع)